Outsourcing a kompletná správa v kontexte BI je fenoménom dnešnej doby, ktorý v jednom balíčku služieb ponúka komplexné riešenie, bez toho aby spoločnosť musela investovať do zakúpenia vlastného hardvéru, softvéru v podobe licencií, alebo zabezpečiť vývoj samotného reportingu od extrakcie dát, cez transformáciu po publikáciu. Zákazník nám poskytne svoje údaje, nadefinuje reporty a o nič ďalšie sa nestará.

Business Intelligence

  • načítavanie a kompletné spracovanie dát
  • integrácia s vašimi systémami cez integračnú platformu (SOA, BPM,...)
  • podpora konzultantov pri identifikácii zdrojov dát, spôsobe prezentácii, hot line, riešenie chybovosti
  • poskytovanie reportov, analytických výstupov priamo do PC alebo smart zariadenia bez nutnosti inštalovať ďalší SW

Spoločnosť Maind poskytuje riešenia pre oblasti business inteligence, kde zákazník platí len za funkcionalitu, ktorú využíva. Nepotrebujete teda investovať do hardvérového, ani softvérového vybavenia. Spolupráca je postavená na dodávke riešenia formou SaaS alebo formou dočasného personálneho lízingu našich expertov.

Excelentná práca s dátami

Aj pri nižších nákladoch môžete dosahovať vyšší profit vďaka dôslednému plánovaniu, sledovaním reálnej výkonnosti a rýchlymi reakciami na zmeny. Základom je správne a rýchle vyhodnotenie interných a externých dát a informácií.

Ukazovatele výkonnosti v reálnom čase

Vedenie spoločnosti potrebuje nástroj, s ktorým dokážu v reálnom čase získať informácie o kľúčových ukazovateľoch výkonnosti spoločnosti.

Dôsledná kontrola a reporting

V časoch krízy a ekonomickej recesie je zo strany majiteľov, regulátorov, ale aj štátnych inštitúcii vyšší tlak na dôslednejšiu kontrolu a reporting výsledkov spoločnosti. A to niekedy až na úroveň jednotlivých položiek.

Riadené znižovanie nákladov

Neustály tlak na náklady núti firmy znižovať cenu pri dodržaní kvality. Keďže máme skúsených expertov a nie sme zaťažení zbytočnými prevádzkovými nákladmi, dokážeme ponúknuť vysokokvalifikovaných expertov za nižšie ceny. Riešenia staviame na architektúrach, ktoré si nevyžadujú na strane zákazníka náklady na nákup nového hardvéru a softvéru. Samozrejmosťou je rýchlosť prístupu a bezpečnosť.