Ešte pred zhruba 15 rokmi by sme riešenia manažérskych informačných systémov (MIS) nachádzali na Slovensku veľmi ojedinele, zatiaľ čo v dnešnej dobe môžeme konštatovať, že ak firma nemá kvalitný MIS, tak môže len ťažko konkurovať spoločnostiam, ktoré už takýto systém používajú.

MIS radíme do rodiny nástrojov Business Intelligence (BI), ktoré predstavujú širokú triedu aplikačných programov a technológií pre podporu rozhodovania. V dnešnej dobe poznáme množstvo riešení podporované rôznymi technológiami na trhu, ktoré spadajú pod označenie MIS a vo väčšine prípadov majú jeden spoločný menovateľ, dátový sklad (Data Warehouse - DWH).

Problematika dátových skladov už nie je v dnešnej dobe žiadnou novinkou, práve naopak. Väčšina veľkých spoločností už vlastní dátový sklad, alebo sa chystá si ho vybudovať. DWH poskytuje možnosť zhromažďovať, extrahovať, čistiť, transformovať, konsolidovať a unifikovať dáta z rôznych informačných systémov, aj iných ako transakčných. Kvalitný dátový sklad s využitím metódy tzv. Master data management obsahuje jedinú pravdu vo firme a tak slúži ako základňa pre reporting na všetkých úrovniach riadenia spoločnosti.

Master data management

Master data management (MDM) je metóda identifikácie najkritickejších informácií v rámci organizácie. Zahŕňa množstvo technologických riešení, dátovú integráciu, dátovú kvalitu a manažment riadenia procesov.

Hlavné prínosy MDM:

  • jednotný pohľad na interpretáciu informácií z viacerých zdrojov dát
  • definovanie správnych väzieb medzi dátami v rámci business pravidiel
  • kompletný pohľad všetkých interakcií pre sledovanú business entitu.

Integrácia a konsolidácia dát

S narastajúcim množstvom dát, používaných aplikácií a systémov v podnikoch je potrebné zjednotiť informácie a upraviť ich do “zrozumiteľnej reči”. Preto sú spoločnosti nútené prevádzať dáta zo svojich systémov do nového prostredia, čo môže byť komplikované a náročné nielen časovo, ale aj finančne.

Reporting

Reportovacie systémy slúžia na to, aby mali riadiaci pracovníci dokonalý prehľad o aktuálnom stave spoločnosti. Rýchly prístup k informáciám je silný nástroj, ktorý im umožňuje posudzovať, či sa biznis vyvíja v súlade so stratégiou firmy a z nej vyplývajúcimi krátkodobými a dlhodobými cieľmi.

Forecasting

Pre firmy, ktoré chcú ďalej rásť a byť konkurencieschopnými je mimoriadne dôležitá práca s historickými dátami. Nástroje a techniky BI umožňujú lepšie pochopiť ich potenciál. Vďaka forecastingu (predikciám, odhadom) je možné alokovať rozpočty pre nadchádzajúce obdobia, korigovať plány a flexibilne sa prispôsobiť situácii na trhu. Veľkou výhodou BI nástrojov je prepojenie forecastingu s plánovaním a reportingom, čo maximálne zefektívňuje prácu.

DATA MINING A ŠTATISTICKÉ METÓDY

Data mining v mnohom povýšil štatistické metódy. Kladie sa v ňom silný dôraz na automatizáciu procesov a jeho výsledky sú prezentované formou reportingu.

Big data

Vedeli ste, že každý deň vznikne viac ako 3 exabytov (1018 bytov) dát a 90% existujúcich dát vzniklo za posledné 2 roky? Prichádzajú z rôznych zdrojov -  z meteorologických senzorov, sociálnych sietí, mobilných telefónov, GPS a majú rôzne formáty (fotografie, videá, bankové záznamy a mnoho ďalších). Hovoríme im Big Data