Keďže pristupujeme ku každej spoločnosti individuálne, dokážeme poskytnúť zákazníkom služby na mieru. Naše know-how vám pomôže lepšie konsolidovať dáta, teda aj zefektívniť rozhodovanie.

Budovanie Data Warehouse (DWH)

Dátový sklad poskytuje možnosť zhromažďovať, extrahovať, čistiť, transformovať, konsolidovať a unifikovať dáta z rôznych informačných systémov. Zároveň uchováva spravidla kompletnú históriu dát, čo neumožňujú prevádzkové systémy. Kvalitný dátový sklad obsahuje jedinú pravdu vo firme, a tak slúži ako základňa pre reporting a ostatné BI služby na všetkých úrovniach riadenia spoločnosti.

Operational Data Store (ODS)

Pomocou systému ODS vám vieme zrýchliť Vaše prevádzkové procesy zjednotením dátovej základne pre kritické aplikácie. Typicky hovoríme o zákazníckej a produktovej báze a schopnosti ODS v reálnom - alebo skoro reálnom - čase poskytovať kvalitné informácie pre operatívne biznis procesy. Súčasťou riešenia ODS je aj podpora analytických požiadaviek pre v aplikácie, kde je potrebné rýchle rozhodnutie.

Big Data

Dáta sú všade okolo vás a neustále sa generujú. Pomôžeme vám ich analyzovať, uchovávať, ale aj vytvoriť architektúru na mieru pre váš typ biznisu.

Big data sú definované týmito vlastnosťami:

 • Objem – príliš veľké dáta na spracovanie tradičnými aplikáciami
 • Rozmanitosť - prichádzajú z rôznych zdrojov a rôznej štruktúry
 • Rýchlosť - vznikajú neustále sa zväčšujúcou rýchlosťou
 • Variabilita - množstvo dát v čase kolíše
 • Komplexita – dáta môžu pochádzať z rôznych zdrojov, a preto je data management náročnejší

Integrácia a konsolidácia dát

Kvôli narastajúcemu množstvu dát zjednocujeme informácie a upravujeme ich do “zrozumiteľnej reči”. Preto sa snažíme nájsť pre každého zákazníka vhodný systém a prevádzať dáta zo svojich systémov do nového prostredia.

Výhody riešenia dátovej integrácie a konsolidácie:

 • skrátenie doby implementácie
 • striktné sledovanie nákladov na projekte, dodržanie času realizácie a minimalizácia projektových rizík
 • zabezpečenie kvality, profilácie a štruktúry dát
 • odstránenie nekonzistencie dát medzi systémami
 • kompletné zdokumentovanie riešenia

Reporting

Reportovacie systémy slúžia pre dokonalý prehľad o aktuálnom stave firmy. Rýchly prístup k informáciám je silný nástroj, ktorý nám umožňuje posudzovať, či sa biznis vyvíja v súlade so stratégiou firmy a z nej vyplývajúcimi krátkodobými a dlhodobými cieľmi.

Pomôžeme vám aj nastaviť procesy tak, aby ste mohli kontrolovať, či je výkonnosť jednotlivých zložiek v súlade so stanovenými cieľmi. Dôležitou schopnosť je definovať súvislosti medzi príčinami a dôsledkami na základe reportov.

Výhľady

Vďaka výhľadom môžete lepšie alokovať rozpočty pre nadchádzajúce obdobia, korigovať plány a flexibilne sa prispôsobiť situácii na trhu. To všetko na základe historických dát. Pomocou prepojenia výhľadov s plánovaním a reportingom viete maximálne zefektívniť prácu.

Oblasti plánovania:

 • strategické plánovanie
 • taktické plánovanie
 • finančné plánovanie
 • manažérsky reporting
 • forecasting
 • risk management

Master Data Management (MDM)

Master Data Management je metóda identifikácie najkritickejších informácií v rámci organizácie. Zahŕňa množstvo technologických riešení, dátovú integráciu, dátovú kvalitu a manažment riadenia procesov. Jedným z cieľov MDM je vytvoriť a podať jedny presné a relevantné informácie, ktoré prichádzajú z rôznych zdrojov.

Hlavné prínosy MDM:

 • jednotný pohľad na interpretáciu informácií z viacerých zdrojov dát
 • definovanie správnych väzieb medzi dátami v rámci business pravidiel
 • kompletný prehľad všetkých interakcií pre sledovanú business entitu.