Spoločnosť MAIND v rámci záujmu zvýšenia kvality svojich produktov prechádza od testovania k celkovému manažmentu kvality. Cieľom manažmentu kvality je zabezpečiť kvalitu produktu pomocou rôznych nástrojov riadenia. Jedným z dôležitých častí je aj testovanie.

Vzťah medzi danými pojmami pravdepodobne najlepšie znázorňuje nasledujúci obrázok:

Čo je vlastne kvalita (Quality)?

Kvalita je definovaná ako určitý stupeň splnenia špecifikovaných požiadaviek a používateľských potrieb a očakávaní pre daný produkt.

Na čo slúži testovanie (Testing)?

Ide o dôležitý proces týkajúci sa hodnotenia produktu s cieľom určiť, či spĺňa špecifické požiadavky, vyhovuje účelu a zároveň má za cieľ nájsť defekty.

 Prečo je dôležitý manažment kvality (QM – Quality Management) ?

Manažment kvality zahŕňa všetky koordinované činnosti, ktoré sa zameriavajú na riadenie spoločnosti, pokiaľ ide o kvalitu čo všeobecne znamená zavedenie politiky a cieľov kvality, jej plánovanie, kontrolu, zabezpečenie a pravidelné zlepšovanie.

Manažment kvality (QM – Quality Management) sa v podstate skladá z riadenia kvality (QC – Quality Control) a zo zabezpečenie kvality (QA – Quality Assurance), ktoré sa navzájom líšia a nemali by byť zamieňané.

V podstate to môžeme vyjadriť vzťahom:


Aký je rozdiel medzi zabezpečením kvality a riadením kvality?

Zabezpečenie kvality (QA – Quality Assurance) sa typicky zameriava na dodržiavanie správnych procesov, aby sa zaistila dôvera, že sa dosiahne vyžadovaná úroveň kvality. Keď sa budú procesy vykonávať správne, produkty vytvorené týmito procesmi budú mať vo všeobecnosti vyššiu kvalitu, čo prispieva k prevencii defektov. Zabezpečenie kvality má za cieľ zlepšiť vývojový a testovací proces tak, že defekty sa nebudú objavovať, keď bude produkt vyvíjaný. Inými slovami je zamerané na proces a hovoríme tu o proaktívnom kvalitatívnom procese (preventívna technika) a je zodpovednosťou celého tímu.

Riadenie kvality (QC – Quality Control) sa typicky zameriava na identifikáciu chyby, napríklad aj prostredníctvom už spomínaného testovania. Riadenie kvality zabezpečuje, že prístupy, techniky, metódy a procesy sú v projekte navrhnuté správne. Aktivity riadenia kvality monitorujú a overujú, či výsledky projektu spĺňajú definované štandardy kvality. Riadenie kvality je zamerané na produkt, v ktorom identifikuje defekty a radíme ho medzi reaktívny proces (nápravná technika).

Riadenie kvality zahŕňa rôzne činnosti, vrátane aktivít testovania, ktoré podporujú dosahovanie požadovanej úrovní kvality. Aktivity testovania sú súčasťou celkového vývoja softvéru alebo jeho údržby. Keďže je zabezpečenie kvality spojené so správnym vykonávaním celého procesu, zabezpečenie kvality podporuje správne testovanie

Samotné testovanie je neoddeliteľnou súčasťou riadenia kvality, pretože pomáha demonštrovať, že produkt funguje tak, ako sa očakáva. Avšak na zabezpečenie úspešného a kvalitného produktu sú v konečnom dôsledku potrebné zabezpečenie kvality aj riadenie kvality. Keď sa používajú spoločne, môžu pomôcť odhaliť neefektívne procesy a identifikovať chyby v produkte a aj vďaka tomu dodávať produkt vysokej kvality.